Strona Główna

Słuchacze Sekcji Historycznej i Turystycznej
18 maja 2022 roku o godz. 16:00 spotykamy się
przed Zespołem Szkół Ekonomiczno-Usługowych
w Żychlinie. 
Dojazd autobusem linii 60. Najdogodniejszy odjeżdża z przystanku przy ulicy Przyjaźni o godz. 15:11
Zarząd Stowarzyszenia Koniński Uniwersytet Trzeciego Wieku
na posiedzeniu w dniu 31 marca 2022 roku podjął uchwałę
o zwołaniu Walnego Sprawozdawczo-Wyborczego Zebrania Członków na dzień
25 maja 2022 roku godz. 16:00.
 
        Zgodnie z paragrafem 5 punkt 3 Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Członków „Kandydatów do władz mają prawo zgłaszać członkowie zwyczajni po uprzednim uzyskaniu zgody danego kandydata”. Prosimy o zgłaszanie kandydatów na piśmie
i składanie pism do biura zarządu p.317.
 
        Jednocześnie przypominamy, że „Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą stowarzyszenia” (paragraf 2 punkt 1 Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Członków), a członkowie „mają obowiązek aktywnego uczestniczenia w działalności stowarzyszenia” (paragraf 11 punkt 2 podpunkt 1 Statutu Stowarzyszenia Koniński Uniwersytet Trzeciego Wieku)
oraz „przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz stowarzyszenia”
(paragraf 11 punkt 2 podpunkt 2 wymienionego powyżej Statutu).  

Koleżanki i Koledzy,

Harmonogram zajęć jest dostępny na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń i w biurze.

Wysokości opłat:

  • dla nowych słuchaczy    20,00 zł wpisowe + 60,00 zł za II semestr 2021/2022
  • dla pozostałych słuchaczy    60,00 zł za II semestr 2021/2022